قاسمی ضمن رد ارائه بسته پیشنهادی جدید به ایران درباره هیچ موضوعی فراتر از برجام مذاکره نمی کنیم

درحال بارگذاري ....