۳ماه انتظار برای پرتاب ماهواره دوستی/در حوزه فضایی تحریم نیستیم

درحال بارگذاري ....